SQL ServerSQL Server Replication
Replication راه حلي براي انتقال اطلاعات از يك بانك اطلاعاتي SQL sever به يك بانك اطلاعاتي ديگر از همان نوع و البته مستقر در يك محل و كامپيو تر ديگر است . اين فرآيند توسط ايجاد يك كپي از اطلاعات موجود در مبدا و انتقال به مقصد صورت مي گيرد .
ادامه>>