ديپلم كار و دانش
دوره هاي كار دانش شامل ديپلم هاي زير مي باشد كه هر دوره به طور مجزا همراه با كد استاندارد و ساعات آموزشي در جداول مجزا ارائه شده است.

 برنامه نويسي پايگاه داده، توليد چند رسانه اي، طراحي صفحات وب، تصوير سازي رايانه اي

 تابلو ساز برق صنعتي، برق ساختمان، برق صنعتي پيشرفته، تعميرات ابزار دقيق 

تعمير موتور و برق خودرو

 حسابداري مالي

 نقشه كشي ساختمان

 

نام ديپلم : برنامه نويسي پايگاه داده

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

كاربررايانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

كاربرنرم افزار اداري

6

4/1/24/42-3

230

3

برنامه نويس ويژوال بيسيك

6

1/3/1/80/84-0

240

4

كاربربانك اطلاعاتي

5

2/3/1/80/84-0

180

5

VB.DELPHI   برنامه نويس

5/11

3/3/1/80/84-0

460

6

مهارت عمومي برنامه نويسي

5/7

4/3/1/80/84-0

235

جمع كل

43

-

-

 

 


 

نام ديپلم : توليد چند رسانه اي

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

كاربررايانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

كاربرنرم افزار اداري

6

4/1/24/42-3

230

3

طراح گرافيك رايانه اي

5

3/1/51/66-1

200

4

كارور FLASH MX

5/2

3/1/46/61-1

96

5

رايانه كارتدوين فيلم وصدا

5

2/1/51/63-1

184

6

رايانه كار Director MX

2

2/1/47/61-1

80

7

توليدچندرسانه اي Authorware

5/2

2/1/87/84-0

100

جمع كل

31

-

-

 

 

 

نام ديپلم : طراحي صفحات وب

 

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

 

1

كاربر رايانه

8

3/0/1/24/42-3

300

 

2

كاربر نرم افزار اداري

6

4/1/24/42-3

230

 

3

طراح گرافيك رايانه اي

5

3/1/51/66-1

200

 

4

كارور FLASH MX

5/2

3/1/46/61-1

96

 

5

طراحي مقدماتي صفحات وب

5/4

3/1/43/66-1

190

 

6

رايانه كار Visual interdev

3

3/1/45/61-1

104

 

7

رايانه كار Dream weaver

5/1

3/1/48/61-1

70

 

8

رايانه كار CIW

5/7

3/1/57/26-0

300

 

جمع كل

38

-

-
نام ديپلم :تصوير سازي رايانه اي

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

كاربر رايانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

كاربر نرم افزار اداري

6

4/1/24/42-3

230

3

طراح گرافيك رايانه اي

5

3/1/51/66-1

200

4

كارور freehand

5/2

4/1/58/62-1

90

5

رايانه كار coreldraw

5/1

4/1/54/62-1

60

6

شهروند الكترونيك

2

2/5/1/24/42-3

77

7

كارور FLASH MX

5/2

3/1/46/61-1

96

جمع كل

5/27

-

-

 نام ديپلم : برق صنعتي پيشرفته

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

برقكار صنعتي درجه دو

29

4/2/15/55-8

1090

2

  درجه دوplc كارور

7

4/2/55/84-0

272

جمع كل

36

-

-

 نام ديپلم : تابلو ساز برق صنعتي

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

برقكارصنعتي درجه دو

29

4/2/15/55-8

1090

2

مونتاژ كار و نصاب تابلو هاي برق

12

3/2/46/51-8

450

جمع كل

41

-

-

 

 


نام ديپلم : برق ساختمان

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

برق ساختمان درجه دو

5/18

4/2/2855-8

700

2

برق ساختمان درجه يك

10

4/1/28/55-8

390

جمع كل

5/28

-

-

 


 

نام ديپلم : تعميرات ابزار دقيق

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

تعمير كار ابزار دقيق

40

2/1/32/42-8

1540

جمع كل

40

-

-

 

 


نام ديپلم : تعميرموتور و برق خودرو

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه دو

5/18

3/2/23/43-8

720

2

تعميركار برق رخودرو درجه دو

12

3/2/42/55-8

480

جمع كل

5/30

-

-

 نام ديپلم : حسابداري مالي

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

كاربر رايانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

حسابداري عمومي مقدماتي

5/3

5/2/15/10-1

130

3

حسابداري عمومي تكميلي

4

1/3/1/15/10-1

150

4

حسابداري صنعتي مقدماتي

4

3/2/12/10-1

140

5

حسابدار حقوق ودستمزد

4

4/1/34/39-3

120

6

رايانه كارحسابدارمالي

3

5/1/18/10-1

96

جمع كل

5/26

-

-

 

 


نام ديپلم : نقشه كشي ساختمان

رديف

عنوان استاندارد

تعداد واحد

كد استاندارد

ساعات آموزشي

1

نقشه كشي عمومي ساختمان درجه دو

5/10

3/2/54/32-0

400

2

نقشه كشي معماري

5/10

3/1/54/32-0

400

3

نقشه كشي سازه

5/10

4/1/54/32-0

400

جمع كل

5/31

-

-