دپارتمان امور مالي و بازرگاني

به دپارتمان امور مالي و بازرگاني خوش آمديد.


امورمالي

 و

 بازرگاني

رديف

نام دوره

1

حسابداري عمومي مقدماتي

2

حسابداري عمومي تكميلي

3

حسابداري صنعتي مقدماتي

4

حسابدارحقوق و دستمزد

5

رايانه كارحسابدارمالي

6

اصول حسابدري 1

7

اصول حسابداري 2

8

اصول حسابداري 3

9

رافع 6 و 7

10

نرم افزار هلو