۱۳۹۸-۰۹-۰۹

تقویم آموزشی این ماه


شروع دوره تاسیسات کولرگازی

روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶

مدرس دوره :آقای مهندس آل طاهاشروع دوره کاربر ICDL

روز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۶

مدرس دوره : آقای مهندس هندیشروع دوره مکانیک

روز یک شنبه۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰

مدرس دوره : آقای مهندس سحاب فیضیشروع دوره کارور PLC

روز سه شنبه ۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۸

مدرس دوره :آقای مهندس موسویشروع دوره طراح گرافیک رایانه

روز سه شنبه ۹۸/۱۲/۶ ساعت ۱۶:۳۰

مدرس دوره : آقای مهندس جهانشاهیشروع دوره Revit 

روز شنبه ۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۳۰

مدرس دوره :خانم مهندس پرچمی