۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان امور مالی و بازرگانی

به دپارتمان امور مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دوره ردیف مبلغ شهریه
حسابداری عمومی مقدماتی ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ ۷۷۷۰۰۰ تومان
حسابداری عمومی تکمیلی ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ ۸۹۶۰۰۰ تومان
حسابداری صنعتی مقدماتی ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ ۸۳۷۰۰۰ تومان
حسابدار حقوق ودستمزد ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ ۷۱۷۰۰۰ تومان
نرم افزار سپیدار   ۵۵۰۰۰۰  تومان
رایانه کارحسابدارمالی (نرم افزار رافع و هلو ) ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ ۳۰۰۰۰۰ تومان
نرم افزار هلو   ۴۵۰۰۰۰ تومان