۱۳۹۸-۰۲-۲۳

دپارتمان صنایع خودرو و مکانیک

به دپارتمان  دپارتمان صنایع خودرو و مکانیک مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

ردیف نام دوره کد استاندارد مبلغ شهریه
۱ تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی ۳/۲/۲۳/۴۳-۸ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
۲ تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۱ ۸-۴۳/۲۳/۱/۴ ۱۶۵۰۰۰۰  تومان
۳ تعمیر کاربرق خودرو ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
۴ سرویس و نگهداری خودرو ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۳۰۰۰۰۰ تومان
۵ تنظیم کار موتور درجه ۲( تون آپ ) ۸/۴۹/۸۱/۲-۲   ۹۰۰۰۰۰تومان 
۶ نقشه کشی صنعتی درجه ۱ ۳/۱/۱۲/۳۲-۰ ۱۳۵۰۰۰۰  تومان
۷ نقشه کشی صنعتی درجه ۲ * ۳/۲/۱۲/۳۲-۰ ۱۶۰۰۰۰۰  تومان
۸   کاربانرم افزار CATIA   ۷۸۶۰۰۰ تومان
۹ آباکوس   ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
۱۰ کاربا نرم ازفزار SOLI WORKS ۱/۱/۱۷/۳۲-۰ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان