دوره هایی که به صورت مجازی برگزار می شود

تکنسین عمومی شبکه

+network شهریه ۱۸۵۰۰۰۰

تکنسین عمومی امنیت شبکه

درس پیش نیاز +network شهریه ۴۶۰۰۰۰۰

windows 10

windows 10 configuring (MTA) نصب و پیکربندی ویندوز سرور ۲۰۱۲ شهریه ۲۵۰۰۰۰۰

Installation ,Storage

Installing and Configuring Windows Server 2012 شهزیه ۲۵۰۰۰۰۰

Administering Windows

Administering Windows Server 2012 شهریه ۲۵۰۰۰۰۰

Configuring Advanced

Configuring Advanced Windows Server 2012 شهریه ۲۵۰۰۰۰۰

CCNA

ICND1 & ICND2 شهریه ۵۲۰۰۰۰۰

CCNP

ROUTE , SWITCH

#C

شهریه ۱۷۰۰۰۰۰

وب مبتنی بر #C

Back end Front end شهریه ۳۲۰۰۰۰۰

JAVA

شهریه ۱۸۰۰۰۰۰

cordova

شهریه ۱۸۰۰۰۰۰

Android

پیش نیازش JAVA شهریه ۱۸۰۰۰۰۰

مهندسی کامپیوتر در سرپرستی تیم های مجازی و راه دور

مهندسی کامپیوتر در سرپرستی تیم های مجازی و راه دور شهریه۳۲۰۰۰۰۰

Xamarinمقدماتی

پیش نیازش #c شهریه ۲۷۰۰۰۰۰

مدیر SEO

شهریه ۱۵۶۰۰۰۰

Python

شهریه ۱۳۰۰۰۰۰

وب مبتنی بر python

شهریه ۲۵۰۰۰۰۰

کارور اتوکد

شهریه ۱۴۰۲۵۰۰

کارور ۳DMAX

شهریه ۱۵۴۷۰۰۰