دوره های مجازی

تکنسین عمومی شبکه

+network شهریه ۳۷۵۰۰۰۰

windows 10

windows 10 configuring (MTA) نصب و پیکربندی ویندوز سرور ۲۰۱۲ شهریه ۵۲۵۰۰۰۰

Installation ,Storage

Installing and Configuring Windows Server 2012 شهزیه ۵۲۵۰۰۰۰

Administering Windows

Administering Windows Server 2012 شهریه ۵۲۵۰۰۰۰

Configuring Advanced

Configuring Advanced Windows Server 2012 شهریه ۵۲۵۰۰۰۰

CCNA

ICND1 & ICND2 شهریه ۷۴۴۰۰۰۰

CCNP

ROUTE , SWITCH شهریه ۷۴۴۰۰۰۰

#C

شهریه ۴۲۰۰۰۰۰

وب مبتنی بر #C

Back end Front end شهریه ۷۲۰۰۰۰۰

JAVA

شهریه ۳۳۰۰۰۰۰

مهندسی کامپیوتر در سرپرستی تیم های مجازی و راه دور

مهندسی کامپیوتر در سرپرستی تیم های مجازی و راه دور شهریه۵۷۰۰۰۰۰

Android

شهریه ۳۳۰۰۰۰۰

وب مبتنی بر python

شهریه ۶۷۵۰۰۰۰

Xamarinمقدماتی

شهریه ۴۰۰۰۰۰۰

Python

شهریه ۱۹۵۰۰۰۰

cordova

شهریه ۳۳۰۰۰۰۰

مدیر SEO

شهریه ۲۳۴۰۰۰۰

کارور اتوکد

شهریه ۲۲۸۰۰۰۰

کارور ۳DMAX

شهریه ۲۴۰۰۰۰۰