تقویم آموزشی مجتمع آموزشی نوین دانشجو

نام دوره

زمان برگزاری کلاس

مدرس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ویژوال بیسیک

۵/۸-۷

زوج

آ.شمس

۱۴/۰۴/۱۴۰۰

۱۴/۰۶/۱۴۰۰

برق ساختمان/۱

۸-۶

زوج

آ.بهرامی

۱۲/۰۴/۱۴۰۰

۱۲/۰۶/۱۴۰۰

برق صنعتی درجه۲

۸-۶

فرد

آ.بهرامی

۱۳/۰۴/۱۴۰۰

۳۱/۰۶/۱۴۰۰

Python

6-4

دوشنبه/چهارشنبه

آ.اسماعیلی

۱۴/۰۴/۱۴۰۰

۳۰/۰۶/۱۴۰۰

حسابداری مقدماتی

۵/۶-۵/۴

شنبه/چهارشنبه

خ.سعادت

۱۲/۰۴/۱۴۰۰

۱۲/۰۶/۱۴۰۰

کاربرicdl

5/8-7

دوشنبه

آ.محمودزاده

۱۴/۰۴/۱۴۰۰

۱۴/۰۷/۱۴۰۰

انیمیشن سطح ۱

۱۱-۵/۹

سه شنبه/پنج شنبه

آ.حمودی

۱۵/۰۴/۱۴۰۰

۱۱۵/۰۶/۱۴۰۰

در صورت مشاهده هر دوره و برای ثبت نام هر دوره بر روی نام دوره کلیک کنید

حسابداری کاربردی

روزهای زوج ساعت ۷ تا ۸/۵ مدرس آقای مصطفی زارعی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

نرم افزار سپیدار

روزهای زوج ساعت ۵/۵ تا ۷ مدرس آقای مصطفی زارعی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

python

روزهای زوج ساعت ۴ تا ۵/۵ مدرس مهندس عباس اسماعیلی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

برق خودرو

روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۸ تا ۹/۱۵ مدرس مهندس مسعود حمیدی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

برق صنعتی

روزهای زوج ساعت ۴ تا ۶ مدرس مهندس حامد الماسی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۵ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کاربر ICDL

روزهای فرد ساعت ۱۱ تا ۱۲/۵ مدرس مهندس حدیث عبدالملکی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

تون آپ

روزهای یک شنبه وسه شنبه ساعت ۸ تا ۹/۱۵ مدرس مهندس مسعود حمیدی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

کاربر ICDL

روزهای فرد ساعت ۵ تا ۷/۵ مدرس مهندس علی هندی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۹ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۹

+net

روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت ۷ تا ۸/۵ مدرس مهندس عباس اسماعیلی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۹ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سخت افزار موبایل

روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۳ مدرس مهندس جلال فرجی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۱۳