تقویم آموزشی مجتمع آموزشی نوین دانشجو

نام دوره
زمان برگزاری کلاس
مدرس
تاریخ شروع
تاریخ پایان
برق صتعتی
۴ تا ۶
زوج
آ.الماسی
۱۴/۰۱/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
برق ساختمان/۱
۸-۶
زوج
آ.بهرامی
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
۱۲/۰۶/۱۴۰۰
برق صنعتی درجه۲
۸-۶
فرد
آ.بهرامی
۱۳/۰۴/۱۴۰۰
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
Python
۶-۴
دوشنبه/چهارشنبه
آ.اسماعیلی
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
۳۰/۰۶/۱۴۰۰
حسابداری مقدماتی
۵/۶-۵/۴
شنبه/چهارشنبه
خ.سعادت
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
۱۲/۰۶/۱۴۰۰
کاربرicdl
۵/۸-۷
دوشنبه
آ.محمودزاده
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
۱۴/۰۷/۱۴۰۰
انیمیشن سطح ۱
۱۱-۵/۹
سه شنبه/پنج شنبه
آ.حمودی
۱۵/۰۴/۱۴۰۰
۱۱۵/۰۶/۱۴۰۰

در صورت مشاهده هر دوره و برای ثبت نام هر دوره بر روی نام دوره کلیک کنید

حسابداری کاربردی

روزهای زوج ساعت ۷ تا ۸/۵ مدرس آقای مصطفی زارعی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

نرم افزار سپیدار

روزهای زوج ساعت ۵/۵ تا ۷ مدرس آقای مصطفی زارعی تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

python

روزهای زوج ساعت ۴ تا ۵/۵ مدرس مهندس عباس اسماعیلی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

برق خودرو

روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۸ تا ۹/۱۵ مدرس مهندس مسعود حمیدی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

برق صنعتی

روزهای زوج ساعت ۴ تا ۶ مدرس مهندس حامد الماسی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۵ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کاربر ICDL

روزهای فرد ساعت ۱۱ تا ۱۲/۵ مدرس مهندس حدیث عبدالملکی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

تون آپ

روزهای یک شنبه وسه شنبه ساعت ۸ تا ۹/۱۵ مدرس مهندس مسعود حمیدی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

کاربر ICDL

روزهای فرد ساعت ۵ تا ۷/۵ مدرس مهندس علی هندی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۹ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۶/۹

+net

روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت ۷ تا ۸/۵ مدرس مهندس عباس اسماعیلی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۹ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سخت افزار موبایل

روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۳ مدرس مهندس جلال فرجی تاریخ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ تاریخ پایان دوره ۱۴۰۰/۰۵/۱۳