به دپارتمان امور مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دورهردیفمبلغ شهریه
حسابداری عمومی مقدماتی۵/۲/۱۵/۱۰-۱۱۱۶۵۵۰۰ تومان
حسابداری عمومی تکمیلی۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱۱۳۴۴۰۰۰ تومان
حسابداری صنعتی مقدماتی۳/۲/۱۲/۱۰-۱۱۲۵۵۵۰۰ تومان
حسابدار حقوق ودستمزد۴/۱/۳۴/۳۹-۳۱۰۷۵۵۰۰ تومان
نرم افزار سپیدار ۹۰۰۰۰۰  تومان
رایانه کارحسابدارمالی (نرم افزار رافع و هلو )۵/۱/۱۸/۱۰-۱۲۴۷۵۰۰۰تومان
نرم افزار هلو ۶۷۵۰۰۰ تومان
 حسابدار کاربردی با سه نرم افزار
   ۲۷۰۰۰۰۰
 حسابداری کاربردی با هلو و سپیدار
  ۱۸۰۰۰۰۰
 حسابداری کاربردی با سپیدار  ۱۸۰۰۰۰۰
 حسابداری کاربردی با هلو  ۱۵۷۵۰۰۰
 حسابداری کاربردی بدون نرم افزار
  ۹۰۰۰۰۰
 مسئول سفارشات
 ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۵۲۵۰۰۰
 کاست کنترل(بررسی قیمت تمام شده)
 ۲/۱/۹۱/۱۰-۱ ۶۸۴۰۰۰
 کمک انبارداری
 ۱/۲/۴۲/۹۱-۳ ۶۱۵۰۰۰
 سفارشات مسئول
 ۲/۱/۳۵/۹۱-۳ ۵۰۴۰۰۰
 حسابدار عمومی پیشرفته
 ۲/۴/۱/۱۵/۱۰-۱ ۱۳۴۴۰۰۰
 سرپرست ترخیص محصول
 ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۳۲۴۰۰۰
 کاربر امور بانکی
 ۲/۱۴۹/۳۱-۳ ۷۵۷۵۰۰
 Spss درجه دو و درجه یک هر دوره
 ۲/۱۴۹/۳۱-۳ ۱۰۵۰۰۰۰