به دپارتمان امور مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دورهردیفمبلغ شهریه
حسابداری عمومی مقدماتی۵/۲/۱۵/۱۰-۱۱۱۶۵۵۰۰ تومان
حسابداری عمومی تکمیلی۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱۱۳۴۴۰۰۰ تومان
حسابداری صنعتی مقدماتی۳/۲/۱۲/۱۰-۱۱۲۵۵۵۰۰ تومان
حسابدار حقوق ودستمزد۴/۱/۳۴/۳۹-۳۱۰۷۵۵۰۰ تومان
نرم افزار سپیدار ۹۰۰۰۰۰  تومان
رایانه کارحسابدارمالی (نرم افزار رافع و هلو )۵/۱/۱۸/۱۰-۱۲۴۷۵۰۰۰تومان
نرم افزار هلو ۶۷۵۰۰۰ تومان
 حسابدار کاربردی با سه نرم افزار
   ۳۲۰۰۰۰۰ تومان
 حسابداری کاربردی با هلو و سپیدار
  ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
 حسابداری کاربردی با سپیدار  ۱۸۰۰۰۰۰تومان
 حسابداری کاربردی با هلو  ۱۵۷۵۰۰۰تومان
 حسابداری کاربردی بدون نرم افزار
  ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
 مسئول سفارشات
 ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۵۲۵۰۰۰ تومان
 کاست کنترل(بررسی قیمت تمام شده)
 ۲/۱/۹۱/۱۰-۱ ۶۸۴۰۰۰ تومان
 کمک انبارداری
 ۱/۲/۴۲/۹۱-۳ ۶۱۵۰۰۰ تومان
 سفارشات مسئول
 ۲/۱/۳۵/۹۱-۳ ۵۰۴۰۰۰تومان
 حسابدار عمومی پیشرفته
 ۲/۴/۱/۱۵/۱۰-۱ ۱۳۴۴۰۰۰تومان
 سرپرست ترخیص محصول
 ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۳۲۴۰۰۰تومان
 کاربر امور بانکی
 ۲/۱۴۹/۳۱-۳ ۷۵۷۵۰۰تومان
 Spss درجه دو و درجه یک هر دوره
 ۲/۱۴۹/۳۱-۳ ۱۰۵۰۰۰۰تومان

 به دپارتمان امور مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دوره ردیف مبلغ شهریه
حسابداری عمومی مقدماتی ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ ۱۱۶۵۵۰۰ تومان
حسابداری عمومی تکمیلی ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ ۱۳۴۴۰۰۰ تومان
حسابداری صنعتی مقدماتی ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ ۱۲۵۵۵۰۰ تومان
حسابدار حقوق ودستمزد ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ ۱۰۷۵۵۰۰ تومان
نرم افزار سپیدار   ۹۰۰۰۰۰  تومان
رایانه کارحسابدارمالی (نرم افزار رافع و هلو ) ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ ۲۴۷۵۰۰۰تومان
نرم افزار هلو   ۶۷۵۰۰۰ تومان
 حسابدار کاربردی با سه نرم افزار
    3200000 تومان
 حسابداری کاربردی با هلو و سپیدار
   2400000 تومان
 حسابداری کاربردی با سپیدار    1800000تومان
 حسابداری کاربردی با هلو    1575000تومان
 حسابداری کاربردی بدون نرم افزار
   1440000 تومان
 مسئول سفارشات
 2/1/29/91-3  525000 تومان
 کاست کنترل(بررسی قیمت تمام شده)
 2/1/91/10-1  684000 تومان
 کمک انبارداری
 1/2/42/91-3  615000تومان
 سفارشات مسئول
 2/1/35/91-3  504000تومان
 حسابدار عمومی پیشرفته
 2/4/1/15/10-1  1344000تومان
 سرپرست ترخیص محصول
 2/1/29/91-3  324000تومان
 کاربر امور بانکی
 2/149/31-3  757500تومان
 Spss درجه دو و درجه یک هر دوره
 2/149/31-3  1050000تومان