به دپارتمان امور مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دورهردیفمبلغ شهریه
حسابداری عمومی مقدماتی۵/۲/۱۵/۱۰-۱۲۰۵۰۰۰۰ تومان
حسابداری عمومی تکمیلی۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱۲۰۵۰۰۰۰تومان
حسابداری صنعتی مقدماتی۳/۲/۱۲/۱۰-۱۲۰۵۰۰۰۰تومان
حسابدار حقوق ودستمزد۴/۱/۳۴/۳۹-۳۱۹۵۰۰۰۰تومان
نرم افزار سپیدار ۱۸۷۰۰۰۰تومان
رایانه کارحسابدارمالی (نرم افزار رافع و هلو )۵/۱/۱۸/۱۰-۱۲۴۷۵۰۰۰تومان
نرم افزار هلو ۱۳۲۰۰۰۰تومان
 حسابدار کاربردی با سه نرم افزار
   ۵۷۲۰۰۰۰تومان
 حسابداری کاربردی با هلو و سپیدار
  ۵۷۲۰۰۰۰ تومان
 حسابداری کاربردی با سپیدار  ۴۳۹۰۰۰۰تومان
 حسابداری کاربردی با هلو  ۳۸۳۰۰۰۰تومان
 حسابداری کاربردی بدون نرم افزار
  ۲۵۲۰۰۰۰ تومان
 مسئول سفارشات
 ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۲۲۱۰۰۰۰۰تومان
 کاست کنترل(بررسی قیمت تمام شده)
 ۲/۱/۹۱/۱۰-۱ ۲۱۰۰۰۰۰تومان
 کمک انبارداری
 ۱/۲/۴۲/۹۱-۳ ۲۵۰۰۰۰۰تومان
 سفارشات مسئول
 ۲/۱/۳۵/۹۱-۳ ۲۵۰۰۰۰۰تومان
 حسابدار عمومی پیشرفته
 ۲/۴/۱/۱۵/۱۰-۱ ۳۲۰۰۰۰۰ تومان
 سرپرست ترخیص محصول
 ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۳۲۴۰۰۰۰تومان
 کاربر امور بانکی
 ۲/۱۴۹/۳۱-۳ ۷۵۷۵۰۰تومان
 Spss درجه دو و درجه یک هر دوره
 ۲/۱۴۹/۳۱-۳ ۲۱۰۰۰۰۰تومان