به دپارتمان برق مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

  نام دوره ردیف مبلغ شهریه
۱ برقکارصنعتی درجه دو ۸/۱۵/۲/۴ -۵۵ ۳۷۹۵۰۰۰ تومان
۲ برقکارصنعتی درجه یک ۵۵-۸/۱۳/۱/۴ ۵۵۰۰۰۰۰ تومان
۳ برقکارساختمان درجه دو ۵۵-۸/۲۸/۲/۴ ۴۱۴۰۰۰۰ تومان
  برقکارساختمان درجه یک ۵۵-۸/۲۸/۱/۴ ۴۸۳۰۰۰۰ تومان
۴ کارور PLC  درجه دو ۸۴-۰/۵۵/۲/۴ ۵۰۰۰۰۰۰ تومان
۵  کارور PLC  درجه یک ۸۴-۰/۵۵/۱/۴ ۶۲۴۰۰۰۰ تومان
۶ تعمیرکار ابزار دقیق * ۴۲-۸/۳۲/۱/۲ ۷۰۰۰۰۰۰ تومان
۷    مانیتورینگ  Win  cc  ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۸ نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ) ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۹۲۰۰۰۰ تومان
۹ مونتاژ کارونصاب تابلوبرق ۵۱-۸/۴۶/۲/۳ ۲۱۵۰۰۰۰ تومان
۱۰ تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱ ۲۸۸۰۰۰۰ تومان
۱۱ میکروکنترلر AVR ۰/۹۱/۱/۱ -۲۳ ۳۱۲۰۰۰۰ تومان
۱۲ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۲    **** ۸-۵۵/۷۷/۲/۱ ۷۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۳ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۱   **** ۸-۵۵/۷۷/۱/۳  6000000 تومان
۱۴ نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۱۱ ۲۷۶۰۰۰۰ تومان
۱۵ شبکه فن ورز هوایی    
۱۶ نصب سیستم اعلام حریق   ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۱۷ نصب سیستم اعلام حریق تلفنی   ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۱۸ ARM   ۴۴۵۰۰۰۰ تومان 

به دپارتمان برق مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

  نام دوره ردیف مبلغ شهریه
۱ برقکارصنعتی درجه دو ۸/۱۵/۲/۴ -۵۵ ۲۷۵۰۰۰۰تومان
۲ برقکارصنعتی درجه یک ۵۵-۸/۱۳/۱/۴ ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
۳ برقکارساختمان درجه دو ۵۵-۸/۲۸/۲/۴ ۳۲۰۰۰۰۰ تومان
  برقکارساختمان درجه یک ۵۵-۸/۲۸/۱/۴ ۲۵۲۰۰۰۰تومان
۴ کارور PLC  درجه دو ۸۴-۰/۵۵/۲/۴ ۲۸۸۰۰۰۰تومان
۵  کارور PLC  درجه یک ۸۴-۰/۵۵/۱/۴ ۳۲۰۰۰۰۰تومان
۶ تعمیرکار ابزار دقیق * ۴۲-۸/۳۲/۱/۲ ۳۷۵۰۰۰۰تومان
۷    مانیتورینگ  Win  cc  ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۱۱۵۳۵۰۰ تومان
۸ نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ) ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۶۶۰۰۰۰تومان
۹ مونتاژ کارونصاب تابلوبرق ۵۱-۸/۴۶/۲/۳ ۱۵۶۰۰۰۰تومان
۱۰ تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱ ۲۱۷۵۰۰۰تومان
۱۱ میکروکنترلر AVR ۰/۹۱/۱/۱ -۲۳ ۲۸۵۰۰۰۰ تومان
۱۲ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۲    **** ۸-۵۵/۷۷/۲/۱ ۵۰۰۰۰۰۰تومان
۱۳ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۱   **** ۸-۵۵/۷۷/۱/۳  
۱۴ نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۱۱ ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
۱۵ شبکه فن ورز هوایی    
۱۶ نصب سیستم اعلام حریق   ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
۱۷ نصب سیستم اعلام حریق تلفنی   ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۸ ARM   ۳۸۴۰۰۰۰تومان