به دپارتمان  دپارتمان صنایع خودرو و مکانیک مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

ردیفنام دورهکد استانداردمبلغ شهریه
۱تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی۳/۲/۲۳/۴۳-۸۲۰۲۵۰۰۰ تومان
۲تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۱۸-۴۳/۲۳/۱/۴۲۴۷۵۰۰۰  تومان
۳تعمیر کاربرق خودرو۳/۲/۴۲/۵۵-۸۱۸۰۰۰۰۰تومان
۴سرویس و نگهداری خودرو۳/۲/۴۲/۵۵-۸۴۵۰۰۰۰تومان
۵تنظیم کار موتور درجه ۲( تون آپ )۸/۴۹/۸۱/۲-۲  ۱۸۰۰۰۰۰تومان 
۶نقشه کشی صنعتی درجه ۱۳/۱/۱۲/۳۲-۰۲۰۲۵۰۰۰  تومان
۷نقشه کشی صنعتی درجه ۲ *۳/۲/۱۲/۳۲-۰۲۴۰۰۰۰۰  تومان
۸  کاربانرم افزار CATIA ۱۱۷۹۰۰۰ تومان
۹آباکوس ۱۶۵۰۰۰۰ تومان
۱۰کاربا نرم ازفزار SOLI WORKS۱/۱/۱۷/۳۲-۰۱۹۵۰۰۰۰ تومان
 ۱۱ نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
 ۱/۲/۱۴/۳۲-۰ ۳۲۰۷۰۰۰
 ۱۲ دریل کار و اره کار
 ۸/۳۳/۵۱/۱-۳ ۴۱۵۵۰۰
 ۱۳ Inventer  ۱۹۵۰۰۰۰

۱