به دپارتمان  دپارتمان صنایع خودرو و مکانیک مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

ردیف نام دوره کد استاندارد مبلغ شهریه
۱ تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی ۳/۲/۲۳/۴۳-۸ ۳۸۸۰۰۰۰ تومان
۲ تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۱ ۸-۴۳/۲۳/۱/۴ ۴۵۰۰۰۰۰ تومان
۳ تعمیر کاربرق خودرو ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۳۷۳۰۰۰۰ تومان
۴ سرویس و نگهداری خودرو ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
۵ تنظیم کار موتور درجه ۲( تون آپ ) ۸/۴۹/۸۱/۲-۲   3640000 تومان
۶ نقشه کشی صنعتی درجه ۱ ۳/۱/۱۲/۳۲-۰ ۴۰۵۰۰۰۰ تومان
۷ نقشه کشی صنعتی درجه ۲ * ۳/۲/۱۲/۳۲-۰ ۴۹۹۰۰۰۰ تومان
۸   کاربانرم افزار CATIA   ۵۵۹۰۰۰۰ تومان
۹ آباکوس   ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
۱۰ کاربا نرم ازفزار SOLI WORKS ۱/۱/۱۷/۳۲-۰ ۴۰۵۰۰۰۰ تومان
 11  نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
 1/2/14/32-0  3600000 تومان
 12  دریل کار و اره کار
 8/33/51/1-3  2100000 تومان
 13  Inventer    2964000 تومان

۱