به دپارتمان  هنرهای تجسمی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دوره مبلغ شهریه
تصویربردار ۳۷۵۰۰۰۰ تومان
نورپرداز ۱۶۵۰۰۰۰ تومان
عکاس دیجیتال ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
ساخت آلبوم دیجیتال ۶۲۶۵۰۰۰ تومان
عکاس پرتره وآتلیه ۳۱۱۰۰۰۰ تومان
نقاش رنگ وروغن     2600000  تومان
نقاش مقدماتی     2600000  تومان
منبت کار ۴۵۴۵۰۰۰ تومان
معرق کار ۴۲۳۶۰۰۰ تومان
پیکر تراشی
 4500000تومان
هنر در خانه   1656000 تومان
برنامه ریزامورهنری درخانواده    1987000 تومان
مشاورمهارتهای سبک زندگی سالم     1492000 تومان
تند خوان ۱۴۰۰۰۰۰ تومان
برنامه ریزامورتغذیه خانواده ۱۹۸۷۰۰۰تومان
بایگان ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

۶