۱۳۹۸-۰۲-۲۳

دپارتمان هنرهای تجسمی


به دپارتمان  هنرهای تجسمی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دوره مبلغ شهریه
تصویربردار ۱۶۵۸۰۰۰ تومان
نورپرداز ۹۵۲۰۰۰۰ تومان
عکاس دیجیتال ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
ساخت آلبوم دیجیتال ۳۶۳۰۰۰۰ تومان
عکاس پرتره وآتلیه ۱۶۵۸۰۰۰ تومان
نقاش رنگ وروغن ۱۶۰۰۰۰ تومان
نقاش مقدماتی ۱۶۰۰۰۰ تومان
منبت کار ۷۳۴۰۰۰ تومان
معرق کار ۷۱۲۰۰۰ تومان
منبت و معرق کار ۳۹۹۱۰۰۰ تومان
هنر در خانه ۷۲۰۰۰۰ تومان
برنامه ریزامورهنری درخانواده ۷۰۰۰۰۰ تومان
مشاورمهارتهای سبک زندگی سالم ۵۸۰۰۰۰ تومان
تند خوان ۶۸۰۰۰۰ تومان
برنامه ریزامورتغذیه خانواده ۶۸۰۰۰۰ تومان
بایگان ۸۵۰۰۰۰ تومان