۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان کار و دانش

دیپلم کار و دانش

دوره های کار دانش شامل دیپلم های زیر می باشد که هر دوره به طور مجزا همراه با کد استاندارد و ساعات آموزشی در جداول مجزا ارائه شده است.

 برنامه نویسی پایگاه داده، تولید چند رسانه ای، طراحی صفحات وب، تصویر سازی رایانه ای

 تابلو ساز برق صنعتی، برق ساختمان، برق صنعتی پیشرفته، تعمیرات ابزار دقیق 

تعمیر موتور و برق خودرو

 حسابداری مالی

 نقشه کشی ساختمان

 

نام دیپلم : برنامه نویسی پایگاه داده
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ کاربررایانه ۸ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰
۲ کاربرنرم افزار اداری ۶ ۴/۱/۲۴/۴۲-۳ ۲۳۰
۳ برنامه نویس ویژوال بیسیک ۶ ۱/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ ۲۴۰
۴ کاربربانک اطلاعاتی ۵ ۲/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ ۱۸۰
۵ VB.DELPHI   برنامه نویس ۵/۱۱ ۳/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ ۴۶۰
۶ مهارت عمومی برنامه نویسی ۵/۷ ۴/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ ۲۳۵
جمع کل ۴۳

 

 

 

نام دیپلم : تولید چند رسانه ای
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ کاربررایانه ۸ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰
۲ کاربرنرم افزار اداری ۶ ۴/۱/۲۴/۴۲-۳ ۲۳۰
۳ طراح گرافیک رایانه ای ۵ ۳/۱/۵۱/۶۶-۱ ۲۰۰
۴ کارور FLASH MX ۵/۲ ۳/۱/۴۶/۶۱-۱ ۹۶
۵ رایانه کارتدوین فیلم وصدا ۵ ۲/۱/۵۱/۶۳-۱ ۱۸۴
۶ رایانه کار Director MX ۲ ۲/۱/۴۷/۶۱-۱ ۸۰
۷ تولیدچندرسانه ای Authorware ۵/۲ ۲/۱/۸۷/۸۴-۰ ۱۰۰
جمع کل ۳۱

 

 

 

نام دیپلم : طراحی صفحات وب
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ کاربر رایانه ۸ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰
۲ کاربر نرم افزار اداری ۶ ۴/۱/۲۴/۴۲-۳ ۲۳۰
۳ طراح گرافیک رایانه ای ۵ ۳/۱/۵۱/۶۶-۱ ۲۰۰
۴ کارور FLASH MX ۵/۲ ۳/۱/۴۶/۶۱-۱ ۹۶
۵ طراحی مقدماتی صفحات وب ۵/۴ ۳/۱/۴۳/۶۶-۱ ۱۹۰
۶ رایانه کار Visual interdev ۳ ۳/۱/۴۵/۶۱-۱ ۱۰۴
۷ رایانه کار Dream weaver ۵/۱ ۳/۱/۴۸/۶۱-۱ ۷۰
۸ رایانه کار CIW ۵/۷ ۳/۱/۵۷/۲۶-۰ ۳۰۰
جمع کل ۳۸
نام دیپلم :تصویر سازی رایانه ای
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ کاربر رایانه ۸ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰
۲ کاربر نرم افزار اداری ۶ ۴/۱/۲۴/۴۲-۳ ۲۳۰
۳ طراح گرافیک رایانه ای ۵ ۳/۱/۵۱/۶۶-۱ ۲۰۰
۴ کارور freehand ۵/۲ ۴/۱/۵۸/۶۲-۱ ۹۰
۵ رایانه کار coreldraw ۵/۱ ۴/۱/۵۴/۶۲-۱ ۶۰
۶ شهروند الکترونیک ۲ ۲/۵/۱/۲۴/۴۲-۳ ۷۷
۷ کارور FLASH MX ۵/۲ ۳/۱/۴۶/۶۱-۱ ۹۶
جمع کل ۵/۲۷

 

نام دیپلم : برق صنعتی پیشرفته
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ برقکار صنعتی درجه دو ۲۹ ۴/۲/۱۵/۵۵-۸ ۱۰۹۰
۲   درجه دوplc کارور ۷ ۴/۲/۵۵/۸۴-۰ ۲۷۲
جمع کل ۳۶

 

نام دیپلم : تابلو ساز برق صنعتی
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ برقکارصنعتی درجه دو ۲۹ ۴/۲/۱۵/۵۵-۸ ۱۰۹۰
۲ مونتاژ کار و نصاب تابلو های برق ۱۲ ۳/۲/۴۶/۵۱-۸ ۴۵۰
جمع کل ۴۱

 

 

نام دیپلم : برق ساختمان
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ برق ساختمان درجه دو ۵/۱۸ ۴/۲/۲۸۵۵-۸ ۷۰۰
۲ برق ساختمان درجه یک ۱۰ ۴/۱/۲۸/۵۵-۸ ۳۹۰
جمع کل ۵/۲۸

 

 

نام دیپلم : تعمیرات ابزار دقیق
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ تعمیر کار ابزار دقیق ۴۰ ۲/۱/۳۲/۴۲-۸ ۱۵۴۰
جمع کل ۴۰

 

 

نام دیپلم : تعمیرموتور و برق خودرو
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه دو ۵/۱۸ ۳/۲/۲۳/۴۳-۸ ۷۲۰
۲ تعمیرکار برق رخودرو درجه دو ۱۲ ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۴۸۰
جمع کل ۵/۳۰

 

نام دیپلم : حسابداری مالی
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ کاربر رایانه ۸ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰
۲ حسابداری عمومی مقدماتی ۵/۳ ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ ۱۳۰
۳ حسابداری عمومی تکمیلی ۴ ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ ۱۵۰
۴ حسابداری صنعتی مقدماتی ۴ ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ ۱۴۰
۵ حسابدار حقوق ودستمزد ۴ ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ ۱۲۰
۶ رایانه کارحسابدارمالی ۳ ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ ۹۶
جمع کل ۵/۲۶

 

 

نام دیپلم : نقشه کشی ساختمان
ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعات آموزشی
۱ نقشه کشی عمومی ساختمان درجه دو ۵/۱۰ ۳/۲/۵۴/۳۲-۰ ۴۰۰
۲ نقشه کشی معماری ۵/۱۰ ۳/۱/۵۴/۳۲-۰ ۴۰۰
۳ نقشه کشی سازه ۵/۱۰ ۴/۱/۵۴/۳۲-۰ ۴۰۰
جمع کل ۵/۳۱

 

 

 

بازدیدها: ۸۶