۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان کار و دانش

 

 

 

 

دیپلم کار و دانش

دوره های کار دانش شامل دیپلم های زیر می باشد که هر دوره به طور مجزا همراه با کد استاندارد و ساعات آموزشی در جداول مجزا ارائه شده است.

 برنامه نویسی پایگاه داده، تولید چند رسانه ای، طراحی صفحات وب، تصویر سازی رایانه ای

 تابلو ساز برق صنعتی، برق ساختمان، برق صنعتی پیشرفته، تعمیرات ابزار دقیق 

تعمیر موتور و برق خودرو

 حسابداری مالی

 نقشه کشی ساختمان

نام دیپلم : تابلو ساز برق صنعتی

 

ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعت آموزسی شهریه
۱ برقکارصنعتی درجه دو ۳۴ ۴/۲/۱۵/۵۵-۸ ۱۰۹۰ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
۲ مونتاژ کارونصاب تابلوبرق ۱۴ ۳/۲/۴۶/۵۱-۸ ۴۵۰ ۸۵۰۰۰۰ تومان
۳ نصب سیستم زمین حفظتی (اجرای ارتینگ) ۲ ۱۲/۱/۱/۳۳/۲۳-۰ ۵۸ ۴۱۳۰۰۰   تومان
جمع کل ۵۲ ۲۵۶۳۰۰۰   تومان
نظام قدیم: برقکار صنعتی ۲ و مونتاژکار

 

نام دیپلم : برق ساختمان

ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعت آموزشی شهریه
۱ برقکارساختمان درجه دو ۲۲ ۴/۲/۲۸/۵۵-۸ ۷۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
۲ برقکارساختمان درجه یک ۱۲ ۳/۱/۲۸/۵۵-۸ ۳۴۳ ۱۳۸۰۰۰۰ تومان
۳ نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) ۱۴ ۱۲/۱/۱/۳۳/۲۳-۰ ۵۸ ۴۱۳۰۰۰   تومان
۴ مونتاژ کارونصاب تابلوبرق ۲ ۳/۲/۴۶/۵۱-۸ ۴۵۰ ۸۵۰۰۰۰ تومان
جمع کل ۵۰ ۳۹۴۳۰۰۰  تومان
برق ساختمان درجه۲ و درجه۱

 

 

نام دیپلم : تعمیر موتور و برق خودرو

ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعت آموزشی شهریه
۱ تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی ۲۲ ۳/۲/۲۳/۴۳-۸ ۷۲۰ ۱۳۵۰۰۰۰  تومان
۲ برق خودرو درجه ۲ ۱۵ ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۴۸۰ ۱۶۵۰۰۰۰  تومان
۳ تنظیم کار موتور درجه ۲(تون آپ) ۱۵ ۲/۲/۹۵/۴۳-۸ ۴۸۰ ۹۰۰۰۰۰   تومان
جمع کل ۵۲ ۳۹۴۳۰۰۰  تومان
نظام قدیم: تعمیراتومبیل سواری،  برق خودرو

 

 

نام دیپلم : نقشه کشی ساختمان

ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعت آموزشی شهریه
۱ نقشه کشی عمومی ساختمان درجه دو ۱۳ ۴/۲/۵۴/۳۲-۰ ۴۰۰ ۱۳۷۰۰۰۰ تومان
۲ نقشه کشی معماری ۱۳ ۵/۱/۵۴/۳۲-۰ ۴۲۴ ۱۴۳۰۰۰۰ تومان
۳ نقشه کشی سازه ۱۲ ۴/۱/۵۴/۳۲-۰ ۴۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
۴ کابررایانه ۹ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰ ۸۹۶۰۰۰ تومان
۵ طراح معماری با نرم افزار ۳dmax ۵ ۶/۱/۲/۵۴/۳۲-۰ ۱۶۰ ۸۰۰۰۰۰  تومان
جمع کل ۵۲ ۵۸۴۶۰۰۰ تومان
نظام قدیم: نقشه کشی عمومی،،  معماری، سازه

 

 

نام دیپلم : حسابدار مالی

ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعت آموزشی شهریه
۱ حسابداری عمومی مقدماتی ۴ ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ ۱۳۰ ۷۷۷۰۰۰   تومان
۲ حسابداری عمومی تکمیلی ۵ ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ ۱۵۰ ۸۹۶۰۰۰   تومان 
۳ حسابداری صنعتی مقدماتی ۵ ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ ۱۴۰ ۸۳۷۰۰۰   تومان
۴ حسابدار حقوق ودستمزد ۴ ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ ۱۲۰ ۷۱۷۰۰۰  تومان
۵ رایانه کارحسابدارمالی ۳ ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ ۹۶ ۳۰۰۰۰۰   تومان
۶ کاربررایانه ۹ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰ ۸۹۶۰۰۰  تومان
۷ مسئول سفارشات ۳ ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۱۰۴ ۲۳۵۰۰۰ تومان
۸ سرپرست ترخیص محصول ۳ ۲/۱/۲۹/۹۱-۳ ۸۸ ۲۱۶۰۰۰ تومان
۹ کاربر اموربانکی ۹ ۲/۱۴۹/۳۱-۳ ۲۸۰ ۵۰۵۰۰۰ تومان
جمع کل ۴۵ ۵۸۴۶۰۰۰ تومان
نظام قدیم: حسابداری مقدماتی ، تکمیلی،،  صنعتی،  حقوق و دستمزد،رایانه کار مالی

 

 

نام دیپلم : برنامه نویس پایگاه داده

ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعت آموزشی شهریه
۱ کاربررایانه ۹ ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰ ۸۹۶۰۰۰   تومان
۲ کاربرنرم افزار اداری ۷ ۴/۱/۲۴/۴۲-۳ ۲۳۰ ۷۵۰۰۰۰  تومان
۳ برنامه نویس html   ۱۰ ۱/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ ۲۴۰ ۷۶۲۰۰۰  تومان
۴ کاربربانک اطلاعاتی ۵ ۲/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ ۱۸۰ ۸۰۷۰۰۰  تومان
۵ طراحی مقدماتی صفحات web  ۶ ۳/۱/۴۳/۶۶-۱ ۴۶۰ ۶۴۸۰۰۰   تومان
۶ مهارت عمومی برنامه نویسی ۳ ۴/۳/۱/۸۰/۸۴-۰ ۳۲۵ ۹۸۰۰۰۰   تومان
۷ برنامه نویسی WEB APPLICATIN    ۳ ۵۱-۳۵۱۲ ۱۰۰ ۸۹۶۰۰۰    تومان
۸   رایانه کار CIW ۹ ۳/۱/۵۷/۲۶-۰ ۳۰۰ ۴۷۵۰۰۰  تومان
جمع کل ۵۲ ۶۲۱۴۰۰۰ تومان
نظام قدیم: کاربررایانه ،  نرم افزار اداری ،،  بانک اطلاعاتی ،  ویژوال بیسیک ، مهارت برنامه نویسی Vb.deLPHI

 

 

نام دیپلم : مدیریت و برنامه ریزی خانواده

ردیف عنوان استاندارد تعداد واحد کد استاندارد ساعت آموزشی شهریه
۱ هنر در خانه ۱۰ ۲/۱/۱۲/۲۰-۷ ۶۰۲ ۷۲۰۰۰۰ تومان
۲ مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده ۵/۵ ۳/۱/۱۲/۲۰-۷ ۲۵۱ ۷۰۰۰۰۰   تومان
۳ مهارتهای سالم زیستن ۵/۸ ۲/۱/۴۰/۹۹-۵   ۵۸۰۰۰۰   تومان
۴ برنامه ریزی امور تغذیه ۱۰ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۶۰۰۱ ۳۸۰ ۶۸۰۰۰۰ تومان
۵ کاربر رایانه       ۸۹۶۰۰۰ تومان
جمع کل ۳۴   ۳۵۷۶۰۰۰  تومان
نظام قدیم: هنر درخانه ،  مهارت سالم زیستن،  مدیریت برنامه ریزی ،