ردیف نام دوره کد استاندارد ساعت آموزش مبلغ شهریه
۱ کاربر ICDL ۲۵۱۳-۵۳-۰۴۱-۱ ۱۳۰ ۹۷۰۵۰۰ تومان
۲ رایانه کار۱ ICDL   ۲۵۱۳ /۹۰ ۵۴۰۰۰۰ تومان
۳ کاربررایانه ۳/۲۴/۱/۰/۳ -۴۲ ۳۰۰ ۱۳۴۴۰۰۰تومان
۴ کاربرنرم افزار اداری ۳/۲۴/۱/۴ -۴۲ ۲۳۰ ۱۱۲۵۰۰۰ تومان
۵ برنامه نویس ویژوال بیسیک ۰/۸۰/۱/۳/۱ -۸۴ ۲۴۰ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
۶ کاربربانک اطلاعاتی ۰/۸۰/۱/۳/۲ -۸۴ ۱۸۰ ۱۲۱۰۵۰۰ تومان
۷ برنامه نویس Delphi,VB ۰/۸۰/۱/۳/۳ -۸۴ ۴۶۰ ۱۲۷۵۰۰۰ تومان
۸ مهارت عمومی برنامه نویسی ۰/۸۰/۱/۳/۴- ۸۴ ۳۲۵ ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۹   کاربرگرافیک رایانه ای با Photoshop ۱/۵۱/۱/۳ -۶۶ ۴۲۰ ۱۱۴۰۰۰۰ تومان
۱۰   کارور Flash MX ۱/۴۶/۱/۲ – ۶۱ ۵۸ ۱۱۵۵۰۰۰تومان
۱۱   کارور Freehand ۱/۵۸/۱/۴ -۶۲ ۷۲ ۷۷۴۰۰۰ تومان
۱۲ کاربر گرافیک رایانه ای باCORELDRAW   ۵۴/۱/۴/۱ – ۶۲ ۲۰۰ ۱۲۵۵۵۰۰ تومان
۱۳ شهروند الکترونیکی( E-Citizen)  ۳/۲۴/۱/۵/۲ -۴۲   ۷۱۷۰۰۰ تومان
۱۴ برنامه نویسWindows Application ۴۸-۳۵۱۲ ۱۰۰ ۱۳۴۴۰۰۰ تومان
۱۵ برنامه نویسC# web Application ۵۱ – ۳۵۱۲ ۱۰۰ ۱۳۴۴۰۰۰ تومان
۱۶ طراحی مقدماتی صفحاتWEB ۱/۴۳/۱/۳ -۶۶ ۹۰ ۱۲۱۰۵۰۰تومان
۱۷ توسعه دهنده PHPبا   WEB ۰/۸۱/۱/۲ -۲۴ ۱۳۰ ۱۲۱۰۵۰۰ تومان
۱۸

برنامه نویس زبانHTML برای طراحی صفحات

WEB

۱/۷۵/۱/۳ -۸۴ ۱۷۰ ۱۱۴۳۰۰۰ تومان
۱۹   رایانه کار CIW    ۰/۵۷/۱/۳  -۲۶   ۷۱۲۵۰۰ تومان
۲۰ تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری ۰/۲۱/۱/۳ -۴۱   ۱۸۵۰۰۰۰تومان
۲۱ تکنسین عمومی امنیت شبکه ۰/۲۴/۱/۲ -۴۲   ۴۶۰۰۰۰۰ تومان
۲۲ Windows 10 پیش نیازNetwork+   ۶۰ ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۲۳ Installation,storage and compute with windows server 2016 ۲۵۱۳-۵۳-۱۰۸-۱ ۶۵ ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۲۴ Administering Windows Server 2012 ۲۵۱۳-۵۳-۱۱۸-۱ ۶۵ ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۲۵ Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ۲۵۱۳-۵۳-۱۰۹-۱ ۶۵ ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۲۶ (Ccna(icnd1 ۶۰

۲۳۰

 

۵۲۰۰۰۰۰ تومان
۲۷ (Ccna(icnd۲ ۷۰ ۵۲۰۰۰۰۰ تومان
۲۸ (Ccnp(route ۱۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰ تومان
۲۹ (Ccnp(switch ۷۰ ۵۲۰۰۰۰۰ تومان
۳۰ برنامه نویسMvc پیش نیازc#    ۵۰           تومان
۳۱ مدیر sql server   ۵۰           تومان
۳۲

Front end

(Html,Css,Javascript,Angular)

C# ترجیحا 

mvc   هم بلد باشه

۵۰ ۳۲۰۰۰۰۰ تومان
۳۳ JAVA پیش نیاز ویژوال بیسیک ۱۰۸ ۱۶۰۰۰۰۰تومان
۳۴ Android پیش نیازjava   ۱۸۰ ۱۸۰۰۰۰۰تومان
۳۵ Cordova پیش نیازmvc   ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
۳۶ مهندسی کامپیوتردرسرپرستی تیمهای مجازی وراه دور ۶۰(استاندارد۲۸۰) ۳۲۰۰۰۰۰ تومان
۳۷ Xamarinمقدماتی    پیش نیاز c#   ۵۰ ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
۳۸ Entity Framework &mvc   پیش نیاز c#   ۹۰           تومان
۳۹ برنامه نویسی Python   ۸۰ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
۴۰ سِئو داخلی و خارجی و گوگل آنالیتیکس مقدمات سئو         ۱۵۶۰۰۰۰
۴۱
 وب مبتنی بر Python
     ۲۵۰۰۰۰۰