پرداخت اینترنتی شهریه

کارآموزان گرامی جهت پرداخت اینترنتی شهریه  و یا اقساط شهریه ی خود گزینه ی مورد نظر و یا مضاربی از آن را انتخاب کرده و در مرحله ی پرداخت نام و نام خانوادگی و کدملی خود را وارد نمایید.

به طور مثال برای پرداخت پانصد هزار تومان ۵ تا صدهزار را انتخاب نمایید.